Trainingsparticipatie oudere werknemers blijft achter

Oudere werknemers zien een steeds langere loopbaan tegemoet. Investeren in een leven lang leren is in hun eigen belang én in dat van hun werkgevers. Trainingsparticipatie van Nederlandse werknemers neemt echter af met toenemende leeftijd. Dit heeft deels te maken met dalende motivatie van oudere werknemers. Maar bedrijven gaan doorgaans ook minder investeren in werknemers vanaf 45 jaar. Mogelijk speelt leeftijdsdiscriminatie hierbij een rol: werkgevers verwachten minder resultaat van oudere werknemers en zien hun investering minder snel terugverdiend.

Dit blijkt uit een Netspar-analyse waarin de onderzoekers inzicht geven in de mate waarin werkgevers én oudere werknemers bereid zijn te investeren in menselijk kapitaal.
Een stabiele werkomgeving waarin wordt ingezet op een langere arbeidsrelatie en duurzame ontwikkeling draagt positief bij aan trainingsparticipatie. Oudere werknemers zijn meer gemotiveerd om opleidingen te volgen als zij de opgedane vaardigheden ook in hun privé situatie kunnen inzetten. Verder helpt het als er sprake is van autonomie in onderwerpkeuze en de opleiding onder werktijd gevolgd kan worden. Om het opleidingsbudget optimaal in te zetten, doen werkgevers er dan ook goed aan meer te differentiëren in het opleidingsbeleid tussen oudere en jongere werknemers.
Tot slot is van belang dat ook oudere werknemers zien dat het volgen van een opleiding bijdraagt aan de ontwikkeling van hun loopbaan, bijvoorbeeld door het aanpassen van loopbaanprofielen.
De flexibilisering van de arbeidsmarkt en het afbreken van bescherming voor oudere werknemers haalt een deel van de prikkel weg voor werkgevers om te blijven investeren in hun oudere werknemers. Een mogelijke oplossing is mensen meer regie te geven over hun eigen loopbaan en hen in staat te stellen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een individueel budget (leerrekening) voor algemene scholing en ontwikkeling, zoals in het regeerakkoord staat. De onderzoekers pleiten ervoor dat bij beleidskeuzes rekening gehouden wordt met het feit dat voortdurende bijscholing doorgaans effectiever is dan omscholing op latere leeftijd.

8 mei 2019, nieuws Netspar, kennisnetwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening

Vergelijkbare artikelen